AkshayaH Global School

AkshayaH Global School

No. 8, Tansi Nagar 1st Street, LIC Colony,
Velachery, Chennai, Tamil Nadu 600 042.

Mrs.Rachael ( +91-7825888222 ),
Phone : 044 - 2243 2755 / 044 - 4232 5207 / 5208 / 5209

Email: akshayah.office@gmail.com